Model- en voorbeeldovereenkomsten

Praktische uitleg

Per 1 mei 2016 verdwijnt de VAR (verklaring arbeidsrelatie) welke door opdrachtnemers en hun opdrachtgevers wordt gebruikt ter bevestiging voor de opdrachtgever dat hij geen sociale verzekeringspremies en loonbelasting hoeft in te houden en af te dragen wanneer de opdrachtnemer werkzaamheden voor hem verricht.

 

De VAR wordt vervangen door algemene modelovereenkomsten, opgesteld door de belastingdienst. Of door voorbeeldovereenkomsten, die zijn bedoeld voor specifieke beroepsgroepen en zijn opgesteld door de brancheorganisaties zelf. De opdrachtnemer kan ook zelf een overeenkomst opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de belastingdienst.

 

De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn niet verplicht een model- of voorbeeldovereenkomst te gebruiken. Het voordeel van een overeenkomst die door de belastingdienst is opgesteld of beoordeeld, is dat de opdrachtgever vooraf zekerheid heeft dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Overeenkomsten

Op de website van de belastingdienst zijn momenteel de volgende model- en voorbeeldovereenkomsten te vinden:

 

Algemene modelovereenkomsten (de algemene modelovereenkomsten zijn breed toepasbaar: Hiermee zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is niet van belang.) :

 • Geen werkgeversgezag, opgesteld door de belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen
  Deze modelovereenkomst is gericht op situaties waarin het werkgeversgezag ontbreekt. Dat betekent onder andere dat de opdrachtnemer het werk naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever kan doen.
 • Vrije vervanging, opgesteld door de belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen. Met deze modelovereenkomst kan de opdrachtnemer zich vrij laten vervangen. Dat betekent dat de opdrachtnemer iemand anders kan vragen om het werk voor hem te doen.
 • Tussenkomst, opgesteld door de belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland samen
  Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als de opdrachtnemer via een intermediair werkt voor een derde. Er is geen werkgeversgezag, geen leiding en geen toezicht door een derde. Daarnaast is in deze modelovereenkomst geregeld wanneer mag worden aangenomen dat een opdrachtnemer als zelfstandige werkt.
 • Vervoer, opgesteld door TLN
  Deze voorbeeldovereenkomst is gericht op goederenvervoer op de weg.
 • Aanneming van werk, opgesteld door Zelfstandigen bouw en stichting ZZP Nederland
  Deze voorbeeldovereenkomst kan worden gebruikt voor aanneming van werk.

 

Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen (deze voorbeeldovereenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep) :

 • Artiest individueel
 • Artiestengezelschap
 • Beroepsgoederenvervoerder
 • Huisarts, duurwaarneming
 • Huisarts, incidentele waarneming
 • Kunst- en cultuureducatie
 • Praktijkwaarneming tandartsen
 • Praktijkmedewerking tandartsen
 • Thuiszorg via zorginstelling
 • Verloskundige, tijdelijke waarneming
 • Zelfstandigen bouw

De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen één van deze model- of voorbeeldovereenkomsten gebruiken om een contract af te sluiten.  Op de website van de belastingdienst kun je deze overeenkomsten downloaden en aanpassen op de eigen situatie. In elke overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking gemarkeerd. Deze gemarkeerde bepalingen kunnen niet gewijzigd worden.

 

De opdrachtnemer kan ook zelf een overeenkomst opstellen en deze ter goedkeuring voorleggen aan de belastingdienst. De komende tijd zullen er nieuwe overeenkomsten worden gepubliceerd op de website van de belastingdienst.

Verwijzing naar overeenkomst

voldoende!

Let op: U hoeft een algemene modelovereenkomst of voorbeeldovereenkomst niet eerst aan de belastingdienst voor te leggen. U hoeft de overeenkomst zelfs niet te ondertekenen. Zolang de opdrachtgever en opdrachtnemer maar met elkaar afspreken volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt. Dat kan door bijvoorbeeld in de e-mail of de opdrachtbevestiging te verwijzen naar het kenmerk (nummer) van de overeenkomst. Gebruik daarvoor de volgende tekst:

 

"De door opdrachtnemer (NAAM OPDRACHTNEMER)  en opdrachtgever (NAAM OPDRACHTGEVER) overeengekomen opdracht vindt plaats onder de voorwaarden van de model- of voorbeeldovereenkomst (NAAM OVEREENKOMST) welke is gebaseerd op de door de Belastingdienst op (DATUM) onder nummer (NUMMER) beoordeelde overeenkomst. De in deze overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn van toepassing op de uitvoering van de opdracht."

 

In elke overeenkomst, die je kunt vinden op de website van de belastingdienst, kun je de datum en het nummer terugvinden welke je in bovenstaande tekst dient op te nemen.

Conclusie

* Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet verplicht om een model- of voorbeeldovereenkomst te gebruiken (net zoals de VAR niet verplicht was, de meeste opdrachtgevers zullen echter wel vaak om deze zekerheid vooraf vragen)

 

* Indien opdrachtgever en opdrachtnemer wel een model- of voorbeeldovereenkomst willen gebruiken hebben zij 3 mogelijkheden:
 1. Modelovereenkomst (hieruit kies je wanneer je niet werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep, dit is een brede overeenkomst)
 2. Voorbeeldovereenkomst (hieruit kies je er een wanneer je werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep)
 3. Zelf een overeenkomst opstellen en laten beoordelen door de belastingdienst (wanneer je geen standaard model- of voorbeeldovereenkomst wil gebruiken)
* Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen met elkaar overeenkomen welke overeenkomst van toepassing is, een bevestiging van het desbetreffende kenmerk en datum van deze overeenkomst per mail is voldoende.

TIP

Om het zo makkelijk mogelijk te houden zoek je de meest aansluitende model- of voorbeeldovereenkomst voor jouw situatie en opdracht op en bevestig je de opdracht naar de opdrachtgever, via een e-mail of opdrachtbevestiging, met de verwijzing naar het kenmerk en de datum van de desbetreffende overeenkomst (allen te vinden op de website van de belastingdienst). Er hoeven dan geen contracten te worden aangepast, uitgeprint of te worden ondertekend. Een bevestiging per mail of post met het juiste kenmerk is voldoende!  Lees wel even goed de verschillende overeenkomsten door!

Vragen?

Indien je vragen hebt of hulp kunt gebruiken bij de verandering van VAR naar de model- en voorbeeldovereenkomsten mail mij op: info@marchavanzuilen.nl | www.marchavanzuilen.nl

Reactie schrijven

Commentaren: 0